Zakres nauczania

Celem nauczania Histologii, Cytologii i Embriologii jest zapoznanie studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z budową komórek, tkanek i narządów. W programie przewidziane jest omówienie funkcji komórek i struktur subkomórkowych widocznych w mikroskopie świetlnym i elektronowym oraz budowy wszystkich rodzajów tkanek i narządów człowieka. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania budowy komórek i tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami. Stanowi to podstawę do późniejszego nauczania biochemii, fizjologii i histopatologii. W czasie zajęć przedstawiane są również podstawy biologii molekularnej i podstawowe molekularne metody badawcze wykorzystywane we współczesnej diagnostyce medycznej.

            Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego poznają szczególnie dokładnie histologię tkanek i narządów jamy ustnej. Wnikliwie omawiana jest budowa i rozwój zęba i przyzębia, błon śluzowych i ślinianek. Dyskutowana jest także budowa kości wyrostka zębodołowego i stawu skroniowo-żuchwowego. Wykładane są zasady pobierania tkanek do celów transplantacyjnych. W czasie zajęć z embriologii omawiane są wczesne stadia rozwojowe zarodka ludzkiego oraz proces formowania się listków zarodkowych i powstawania pierwotnych tkanek i narządów.

Zajęcia z genetyki medycznej poświęcone są omówieniu sposobów dziedziczenia i genetycznym uwarunkowaniom wybranych chorób.

Cel nauczania zostanie spełniony, gdy studenci:

  • opanują w zakresie określonym programem budowę i czynność komórek, tkanek i narządów człowieka,
  • poznają podstawowe techniki molekularne wykorzystywane w diagnostyce,
  • wykażą się znajomością budowy, funkcji i etapów rozwoju zęba, oraz innych struktur jamy ustnej,
  • poznają rozwój wczesnych stadiów zarodka ludzkiego oraz budowę i czynność błon płodowych,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem podstawowe elementy strukturalne tworzące tkanki oraz główne narządy wchodzące w skład organizmu,
  • poznają ogólne mechanizmy dziedziczenia i najczęstsze schorzenia twarzoczaszki uwarunkowane genetycznie.

Zajęcia z Histologii z Embriologią, Cytologii odbywają się w semestrze zimowym i letnim.

Wymiar zajęć:

  • I semestr:  15 godzin seminariów, 25 godzin ćwiczeń, 4 godz. wykładów
  • II semestr: 10 godzin seminariów, 25 godzin ćwiczeń, 6 godz. wykładów