Regulamin zajęć z Histologii i Embriologii

Regulamin zajęć z Histologii i Embriologii dla studentów kierunku lekarskiego

2019/2020

 

Organizacja zajęć

1.     Nauczanie Histologii i Embriologii odbywa się w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów.

2.     Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą traktowane jak nieobecność.

3.     Ćwiczenia rozpoczynają się objaśnieniami, które są obowiązkową częścią ćwiczeń.

4.     Studenci przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest podany w „Programie zajęć”. Przygotowanie studentów do zajęć jest sprawdzane przez asystenta.

5.     W trakcie ćwiczeń studenci omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia oraz oglądają preparaty mikroskopowe, schematy i elektronogramy. Obrazy tkanek i narządów oglądanych pod mikroskopem należy narysować i opisać (legenda do rysunku) w zeszycie. Mikroskopy są rozmieszczone na stołach, lub wypożyczane pod zastaw legitymacji studenckiej. Po zakończeniu oglądania preparatów należy wyłączyć oświetlenie mikroskopu i przykryć mikroskop pokrowcem. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych preparatów, elektronogramów, mikroskopów lub ich części jest zabronione.

6.     W okresie przedkolokwialnym i przedegzaminacyjnym każda grupa studencka może wypożyczyć komplet preparatów demonstracyjnych. Zestawy można wielokrotnie wymieniać. Przed oddaniem/wymianą zestawu, należy uporządkować preparaty wg załączonej listy. Za zgubienie lub zniszczenie preparatów studenci ponoszą odpowiedzialność finansową.

Zaliczenie wejściówek

1.     Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student musi uzyskać minimum 60% całkowitej liczby punktów ze wszystkich wejściówek z zajęć, z określonego działu (histologia ogólna, embriologia, histologia szczegółowa).

2.     Jeżeli student nie osiągnął z wejściówek 60%, to musi zaliczyć wszystkie wejściówki z tematów, gdzie nie osiągnął 60% punktów. Nieuzyskanie minimum 60% punktów z każdej, z poprawianych wejściówek skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium/egzaminu.

3.     Asystenci po zakończeniu semestru zobowiązani są do przekazania informacji o studentach kwalifikujących się do dodatkowego zaliczenia wejściówki oraz podania tematu niezaliczonego ćwiczenia.

Zaliczenie zajęć

1.     Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

2.     Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane ćwiczenie oraz wykonanie rysunków preparatów i ich poprawne opisanie.

3.     Dni, w których wyznaczono terminy ćwiczeń i kolokwiów są dniami zajęć obowiązkowych.

4.     Dopuszcza się nieobecność na 2 ćwiczeniach w semestrze. Ze względu na charakter ćwiczeń oraz organizację zajęć nie ma możliwości odrabiania nieobecności. Nieobecność na 3 zajęciach, powoduje niezaliczenie semestru i niedopuszczenie do kolokwium bez względu na powód nieobecności.

Zaliczenie

1.     Terminy kolokwiów są uzgadniane z Radą Pedagogiczną i nie podlegają zmianie.

2.     Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest udział w ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

3.     Kolokwia z histologii ogólnej i szczegółowej złożone są z części praktycznej i teoretycznej.

4.     Kolokwium z embriologii nie ma części praktycznej.

5.     Kolokwia organizowane dla całego kursu w pierwszym i drugim terminie mają formę testów.

6.     Testy kolokwialne są złożone z 50 pytań.

7.     Kryteria zaliczenia kolokwium ustalane są przez Kierownika Katedry po przeprowadzeniu testu, przy czym zakłada się, że wymagane jest co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście.

  1. Wszelkie zastrzeżenia lub nieprawidłowości dotyczące przebiegu kolokwium lub egzaminu pisemnego student powinien zgłosić w formie pisemnej członkom Zespołu Egzaminacyjnego bezpośrednio po zakończeniu kolokwium lub egzaminu. („Regulamin Egzaminów Pisemnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, pkt 16.)

9.     Każde kolokwium można zdawać dwukrotnie.

10.  Część praktyczną kolokwium należy zaliczyć przed wyznaczonym terminem poprawkowym kolokwium testowego.

11.  Studenci mogą sprawdzać swoje karty pytań i odpowiedzi tylko przez 3 dni robocze od ogłoszenia wyników. Tylko studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2 punktów, mogą sprawdzać swoje karty pytań i odpowiedzi.

Egzamin końcowy

1.     Egzamin z przedmiotu obejmuje treści objęte programem ćwiczeń, seminariów i wykładów.

2.     Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdanie wszystkich kolokwiów przewidzianych programem.

3.     Terminy egzaminów są uzgadniane z Radą Pedagogiczną i nie podlegają zmianie.

4.     Egzamin składa się z dwóch niezależnych części: praktycznej i teoretycznej.

5.     Niezaliczenie części praktycznej lub teoretycznej skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu.

6.     Kierownik Katedry może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w  formie ustnej studentom, którzy uzyskali z kolokwiów średnią nie niższą niż 4½. O taką zgodę student powinien wystąpić do Kierownika Katedry na piśmie (formularz podania dostępny na stronie internetowej Katedry).

7.     W przypadku nieobecności na egzaminie lub kolokwium spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego egzaminu, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.

8.     W razie niezaliczenia egzaminu poprawkowego, na wniosek studenta Dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny.

Egzamin praktyczny

  • Egzamin praktyczny polega na rozpoznaniu 10 preparatów histologicznych. Minimalna liczba rozpoznanych preparatów wynosi 6. Za każdy dodatkowo rozpoznany preparat student uzyskuje 1 punkt, a w przypadku rozpoznania 10 preparatów - 5 punktów.
  • Studenci, którzy nie zaliczyli w pierwszym terminie części praktycznej egzaminu przystępują do testu, którego pozytywny wynik będzie traktowany, jako wynik egzaminu poprawkowego (student zdaje wówczas ponownie jedynie egzamin praktyczny).
  • Studenci, którzy zaliczyli w pierwszym terminie część praktyczną egzaminu, a nie zdali testu, nie muszą przystępować ponownie do egzaminu praktycznego w drugim terminie egzaminu (student zdaje wówczas ponownie jedynie egzamin teoretyczny).

Egzamin teoretyczny

  • Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie testu złożonego ze 100 pytań z zakresu histologii ogólnej i szczegółowej oraz z embriologii.
  • Test zawiera pytania z działu wiedzy ogólnolekarskiej (histologii ogólnej, szczegółowej i embriologii), oraz pytania z histologii struktur jamy ustnej.

·         Kryteria zaliczenia egzaminu ustalane są przez Kierownika Katedry po przeprowadzeniu testu, przy czym zakłada się, że wymagane jest, co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście.

  • Wszelkie zastrzeżenia lub nieprawidłowości dotyczące przebiegu egzaminu pisemnego student powinien zgłosić w formie pisemnej członkom Zespołu Egzaminacyjnego bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. ( „Regulamin Egzaminów Pisemnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, pkt 16.)

Ocena końcowa

1.     Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie wyników obu części egzaminu. Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane z obu części egzaminu.

2.     Punkty z egzaminu praktycznego są doliczane tylko studentom, którzy spełnili kryteria zaliczenia testu.

3.     Punkty z egzaminu praktycznego są doliczane studentom tylko raz. W sesji poprawkowej punkty z egzaminu praktycznego nie są przyznawane.


Stanowisko Katedry w sprawie ściągania na egzaminach i kolokwiach

Ściąganie na egzaminach i kolokwiach jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu Studiów WUM. Osoby aktywnie i biernie uczestniczące w tym procederze będą karane usunięciem z egzaminu, z oceną niedostateczną. Dodatkowo Katedra wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec osób ściągających.

Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych studentów, bądź korzystające w czasie egzaminu z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na zaliczenia i egzaminy jest zabronione.

Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom egzaminu.

Student jest zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich odpowiedzi.

Kierownik Katedry obliguje Studentów i Egzaminatorów do ścisłego przestrzegania tych zasad.

Stanowisko Katedry w sprawie formy zaliczenia przedmiotu

Studenci, dla których język polski jest językiem obcym podlegają takim samym kryteriom oceny, co studenci polskojęzyczni i zdają kolokwia i egzamin w formie testu.