Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2019/2020


EGZAMIN Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 24/06/2020, GODZ. 10:00 

Egzamin odbywa się na platformie Teams w grupach ćwiczeniowych. 

Należy rozpoznać przynajmniej 6 z 10 preparatów, czas 15 min. + 1 dodatkowa min na dosłanie. Prosimy o dokładne stosowanie się do instrukcji. O problemach technicznych (np. kiedy test nie otworzy się w ciągu 5 min.) należy niezwłocznie zawiadomić swojego nauczyciela. 

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA 25/06/2020, GODZ. 10:00

Test odbywa się na platformie e-learningowej WUM. Składa się on ze 100 pytań: 50 pytań jednokrotnego wyboru i 50 pytań wielokrotnego wybory (możliwe no najmniej 2 prawidłowe odpowiedzi). Zgodnie z rozporządzeniem Rektora WUM wyświetla się jedno pytanie na stronę i po udzieleniu odpowiedzi nie ma powrotu do pytania. Czas na rozwiązanie testu 75 min + 5 min na wysłanie. Zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi. Prosimy o dokładne stosowanie się do instrukcji. O wszelkich problemach technicznych należy zawiadomić Dział Jakości Kształcenia. Uwagi dotyczące pytań zawartych w treści należy kierować na adres histolog@wum.edu.pl w ciągu 1 godz. od zakończenia testu. 

 

STUDENCI PROSZENI SĄ O ZABEZPIECZENIE SOBIE STABILNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO

 

Życzymy powodzenia

 

Studenci, którzy zakwalifikowali się i zapisali się na egzamin ustny "w sesji" proszeni są o dołączenie do grupy "EGZAMIN USTNY Z HISTOLOGII" pod poniższym linkiem. Spotkanie egzaminacyjne on-line odbędzie się 25/06/2020 o godzinie 11:00.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1eecf826bc9468ca939bc2f0b4a63d0...

Egzamin praktyczny dla zadających ustnie odbędzie się w grupach ćwiczeniowych razem z pozostałymi Koleżankami i Kolegami. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Drodzy Studenci, zestaw preparatów histologicznych do nauki przed egzaminem praktycznym dostępny jest w zespole platformie Teams - "Preparaty histologiczne" w zakładce pliki na kanale ogólnym.

Kod do zespołu - obc5lib.


 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się ze mną za pośrednictwem starostów przez grupę na Messengerze pod nazwaniem „Histologia w Czasach Zarazy”.

 

 


Zaliczenie ćwiczeń – wejściówek.

Dopuszczenie do kolokwium (1 rok) lub egzaminu (2 rok)

  1.  Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student musi uzyskać minimum 60% całkowitej liczby punktów ze wszystkich wejściówek z zajęć, z określonego działu (histologia ogólna, embriologia, histologia szczegółowa).
  2. Jeżeli student nie osiągnął z wejściówek 60%, to musi zaliczyć wszystkie wejściówki z tematów, gdzie nie osiągnął 6-ciu punktów. Nieuzyskanie minimum 60% punktów z każdej, z poprawianych wejściówek skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium/egzaminu.

Informujemy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

  1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.