Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2019/2020


Drodzy Kandydaci na egzamin ustny z Histologi i Embriologii!

Osoby, które spełniają kryteria (średnia z trzech kolokwiów min. 4,5) proszę o składanie podań na stosownym formularzu na adres mailowy histolog@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04/06/2020.

Osoby, które chcą zdawać przed sesją będą zdawały egzamin praktyczny na platformie Teams 09/06/2020 (wtorek) o godz 11:00. Część ustna odbędzie się od 10/06/2020 (środa) do 13/06/2020 (sobota). Kandydaci zostaną według listy podzieleni na cztery grupy. Godziny indywidualnych spotkań do ustalenia.

Osoby, które chcą zdawać w czasie sesji będą zdawały egzamin praktyczny na platformie Teams 24/06/2020 (środa) razem z pozostałymi koleżankami i kolegami. Część ustna odbędzie się od 25/06/2020 (czwartek) i 26/06/2020 (piątek). Kandydaci zostaną według listy podzieleni na dwie grupy. Godziny indywidualnych spotkań do ustalenia.

Powyższe ustalenia dotyczące terminów nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

P.S. Podania od osób ze średnią < 4,5 będą odrzucane.

 

 Drodzy Studenci, zestaw preparatów histologicznych do nauki przed egzaminem praktycznym dostępny jest w zespole platformie Teams - "Preparaty histologiczne" w zakładce pliki na kanale ogólnym.

Kod do zespołu - obc5lib.


DRODZY STUDENCI!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wszystkie zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny, niezależnie od kierunku studiów, będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams.

 

Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały w dniach i o godzinach zgodnie z wcześniejszym harmonogramem (możliwe są niewielkie korekty programu).

 

Zajęcia będą przebiegały na żywo według następującego scenariusza:

 

1.   Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min)

2.   Ćwiczenia (demonstracja preparatów) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min)

3.   Ćwiczenia (spotkanie z nauczycielem i test sprawdzający) – zajęcia w pojedynczych grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem (czas trwania ok. 30 min)

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach (zalogowanie się), wykonania rysunków przewidzianych programem preparatów histologicznych oraz zaliczenia testu sprawdzającego. W przypadku dopuszczalnej liczby nieobecności obowiązują dokładnie te same zasady co dotychczas. W przypadku testu sprawdzającego obowiązują również te same zasady jak w przypadku wejściówek.

 

Do poszczególnych części zajęć logujecie się osobno za pomocą kodu dostępu lub linku. Kody i linki będą udostępnione w odpowiednich zakładkach właściwych dla kierunku studiów, przedmiotu i określonego tematu zajęć.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się ze mną za pośrednictwem starostów przez grupę na Messengerze pod nazwaniem „Histologia w Czasach Zarazy”.

 

 


Zaliczenie ćwiczeń – wejściówek.

Dopuszczenie do kolokwium (1 rok) lub egzaminu (2 rok)

  1.  Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student musi uzyskać minimum 60% całkowitej liczby punktów ze wszystkich wejściówek z zajęć, z określonego działu (histologia ogólna, embriologia, histologia szczegółowa).
  2. Jeżeli student nie osiągnął z wejściówek 60%, to musi zaliczyć wszystkie wejściówki z tematów, gdzie nie osiągnął 6-ciu punktów. Nieuzyskanie minimum 60% punktów z każdej, z poprawianych wejściówek skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium/egzaminu.

Informujemy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

  1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.