Wyniki

Kryteria oceniania w roku akademickim 2021/2022

EGZAMIN POPRAWKOWY 01/09/2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Punktacja za rozpoznanie preparatów: (punkty doliczone studentom podchodzącym do egzaminu w I terminie)

0 - 5 = niezaliczony 2 (ndst.)

 6 = 0 pkt

 7 = 1 pkt

  8 = 2 pkt

  9 = 3 pkt.

10 = 5 pkt.


ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 49 – niezdany egzamin

3,0 (dost.)

50 – 68 pkt

3,5 (ddb)

69 – 76 pkt

4,0 (db)

77 – 84 pkt

4,5 (pdb)

85 – 92 pkt

5,0 (bdb)

93 – 100  pkt

WYNIKI ZOSTANĄ WYSŁANE NA POCZTĘ STUDENCKĄ