Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Fakultet z biologii molekularnej

Ze względu na zmianę organizacji i nazwy fakultetu - zapraszamy na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017. Zjęcia będa w systemie blokowym w soboty do godziny 14.00.

Część seminaryjna wprowadzi studentów w podstawową metodykę badań laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej: tj.

  1. Hodowla komórkowa 3h
  2. Metody izolacji i badania RNA 3h
  3. Metody izolacji i badania DNA 3h
  4. Badanie ekspresji białek metodą Western blotting 3h

     5.   Przesiewanie, trypsynizacja komórek, sporządzanie pożywek, mrożenie komórek, obchodzenie się ze sterylnymi   cieczami i specyfika pracy pod laminarem 3h

     6.   Praktyczna izolacja DNA, RNA, żel agarozowy, praca z bromkiem etydyny 3h

     7.   PCR, RT PCR, Taq man 3h
     8.   Western blotting w praktyce: 3h

Trzy bloki zajęć po 3 godziny przedstawią słuchaczom zasady pisania publikacji i prezentacji wyników na konferencjach oraz sposoby zastosowania zdobyczy biologii molekularnej w medycynie praktycznej

  1. Zasady pisania publikacji i przedstawiania wyników prac 3h
  2. Projekt genomu 2h
  3. Projekt „proteomu” - jakie ma znaczenie w medycynie 2h
  4. Projekt „kinomu” – znaczenie w terapii 2h

Liczba godzin zajęć:

SEMINARIA

30h