Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Ogłoszenia 2021/2022


Drodzy studenci,

wykłady prof. Jacka Malejczyka :

1. PRZEBUDOWA I DEGRADACJA TKANEK ŁĄCZNYCH

2. MEDYCYNA REGENARACYJNA I INŻYNIERIA TKANKOWA

odbędą się odpowiednio:

1. 19 maja o godz. 18:00

2. 2 czerwca o godz. 18:00

KOD DO WYKŁADÓW: mvi3h3o


Studenci mają prawo do wglądu do swojej pracy w dniach 9-11 maja, w godz. 10:00 - 14:00.  

Zainteresowanych studentów zapraszamy do pokoju nr 4 lub nr 10.


Informujemy Studentów,

że wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące pytań kolokwialnych można składać w formie pisemnej na ręce asystentów TYLKO podczas testu, bądź tuż po zakończeniu rozwiązywania testu. Reklamacje przekazane po opuszczeniu sali NIE będą uwzględniane.


Uwaga!!! Studenci, którzy nie osiągnęli 60% z wejściówek, muszą poprawić niezaliczone wejściówki (z których otrzymali mniej niż 6 punktów). Aby poprawić wejściówkę, należy napisać odręcznie streszczenie z niezaliczonego tematu. Streszczenia należy przygotować do dnia 20 stycznia.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia testowe w formie stacjonarnej oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Uwaga - Studenci, którzy są nieobecni na zajęciach, dostają "0" punktów z wejściówki, nawet jeżeli ją zaliczą. Zasada ta nie dotyczy Studentów, którzy mają nałożoną izolację lub kwarantannę, o ile okażą odpowiedni dokument swojemu Asystentowi.


KOD DO WYKŁADÓW: mvi3h3o

1

14 GRUDNIA 2021r.

Omówienie zależności hormonalnych - podwzgórze - przysadka - jajnik - macica. Powstawanie owocytów i plemników, cykl menstruacyjny.

2

22 LUTEGO 2022r.

Zapłodnienie komórki jajowej, rozwój zarodka do stadium blastocysty.  

3

1 MARCA 2022r.

Implantacja, regulacja implantacji przez czynniki wzrostu i różnicowania, naturalna utrata ciąży, immunologiczne bariery zapłodnienia, nieprawidłowe miejsca implantacji, rozwój zarodka przedsomitarnego, pęcherzyk żółtkowy pierwotny.      

4

8 MARCA 2022r.

Rozwój trofoblastu i kosmówki, pęcherzyk żółtkowy ostateczny, powstawanie cewy nerwowej i grzebienia nerwowego, różnicowanie się mezodermy, tworzenie naczyń krwionośnych, powstawanie fałdu głowowego i ogonowego oraz fałdów bocznych, różnicowanie się endodermy, łuki i kieszonki gardłowe, wędrówki komórek, tworzenie Chimer.

5

15 MARCA 2022r.                                      

Powstawanie jamy owodni i łożyska, różnicowanie się doczesnej, pępowina, krążenie płodowe, regulacja objętości płynu owodniowego, bliźnięta, powstawanie wad.

6

5 KWIETNIA 2022

 

Włókno mięśniowe w zdrowiu i chorobie, czyli dlaczego herkules łeb hydrze urwał.      

    

7

12 KWIETNIA 2022

 

Mechanizmy hematopoezy, implikacje kliniczne.

8

26 KWIETNIA 2022

 

Angiogeneza - implikacje terapeutyczne.

9

10 MAJA 2022

 

Przebudowa i degradacja tkanek łącznych.

10

17 MAJA 2022

 

Medycyna regenaracyjna i inżynieria tkankowa.

Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacja o zamianie musi być wpisana w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza. 

Po zakończeniu seminarium studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal mikroskopowych na ćwiczenia.