Jesteś tutaj

Histologia i Embriologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2016/2017

DODATKOWY(4) TERMIN KOLOKWIÓW

Dodatkowe (4) terminy kolokwiów dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego

odbędą się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w sali im Paszkiewicza. Do kolokwiów mogą przystąpić tylko studenci dopuszczeni przez Dziekanów i Kierownika Katedry.

Godziny rozpoczęcia kolokwiów:

 ·        histologia ogólna – 9:00

 ·        embriologia – 10:30

 ·        histologia szczegółowa – 12:00

 Podczas kolokwiów obowiązują te same zasady, co podczas zaliczeń we wcześniejszych terminach.

 Życzymy powodzenia

 

I WL i II WL - Histologia ogólna 28/08/2017 (4)
#wydziałindeks
1I WL71123     brak zgody
2I WL73597    brak zgody
3I WL72870    brak zgody
4I WL72025    brak zgody
5I WL71732    brak zgody
6I WL72677    brak zgody
7I WL71824    brak zgody
8I WL72791  jest zgoda P. Dziekan
9I WL70109   brak zgody
10I WL72632   brak zgody
11I WL72814  jest zgoda P. Dziekan
12II WL71533  jest zgoda P. Dziekana
I WL i II WL - Embriologia (4) 28/08/2017
#wydziałindeks   brak zgody
1I WL72549  brak zgody
2I WL71123  brak zgody
3I WL73597  brak zgody
4I WL72495   brak zgody
5I WL72025   brak zgody
6I WL72714   brak zgody
7I WL71750   brak zgody
8I WL72765   brak zgody
9I WL71824   brak zgody
10I WL72676   brak zgody
11I WL71849   brak zgody
12I WL71895   brak zgody
13I WL70109   brak zgody
14I WL69888   brak zgody
15I WL72632   brak zgody
16I WL71951   brak zgody
17I WL72716   brak zgody
18I WL72747   brak zgody
19II WL66164   brak zgody
I i II WL - Histologia szczegółowa (4) 28/08/2017
#wydz.indeks
1I WL71123   brak zgody
2I WL73597   brak zgody
3I WL72791   jest zgoda P. Dziekan
4I WL70109   brak zgody
5I WL72632   brak zgody
6I WL72747   brak zgody
7II WL66164   brak zgody

EGZAMINY POPRWAKOWE  Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

7 WRZEŚNIA 2017 r.

         Uprzejmie zawiadamiamy studentów 1 roku I i II Wydziału Lekarskiego, że Egzaminy poprawkowe z Histologii z Embriologią odbędą się  praktyczny i testowy – 7 września br.

Podczas egzaminów prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Posiadanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu jest niedozwolone.

Przypominamy, że na prośbę studentów podczas zaliczeń centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim/trzecim terminie).

Godziny i sale egzaminacyjne będą podane w innym terminie.

Życzymy powodzenia.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z "Regulaminem Egzaminów Pisemnych WUM" (punkt 16), studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 Roku, że:
  • sprawdzanie odpowiedzi po każdym teście może odbywać się przez 3 kolejne dni (pracujące) od wywieszenia wyników (chyba, że będzie ogłoszone inaczej) w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 4. Informujemy również, że sprawdzać testy mogą tylko studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2-ch punktów.
  • wymiana preparatów przedkolokwialnych lub przedegzaminacyjnych jest możliwa w godzinach 9:00 - 13:00 w pokoju nr 4 (w dni robocze)

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE:

  1. Sawicki W. „Histologia”, PZWL, ostatnie wydanie.
  2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G. „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia.” - Wrocław 2013, pierwsze wydanie polskie, Elsevier Saunders

LITERATURA ZALECANA:

  1. Young B., Lowe J. S., Stevens A., Heath J. W. “Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas” pod red. J. Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 (I wydanie polskie)
  2. Sadler T.W. ,”Medical embryology”, 2013, twelfth edition, Lippincott Williams & Wilkins.
  3. Alberts B. at all - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Ostrowski K.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 1995, wydanie II.
  5. Bartel H.  „Embriologia”, PZWL, Warszawa 2004.