Regulamin zajęć z Cytofizjologii dla studentów kierunku lekarskiego – 2019/2020

 

 Organizacja zajęć

 1. Ćwiczenia rozpoczynają się częścią seminaryjną, na której obecność jest obowiązkowa.

 2. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą traktowane jak nieobecność.

 3. Studenci przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest podany w „Programie zajęć”.

 4. Przygotowanie studentów do zajęć jest oceniane sprawdzianem wejściowym.

 5. W trakcie ćwiczeń studenci omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia oraz oglądają preparaty mikroskopowe, schematy i elektronogramy.

 6. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane ćwiczenie.

   Obecność i zaliczenie zajęć

        1. Warunkiem zaliczenia jest udział w ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

        2. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane ćwiczenie.

        3. Dopuszcza się nieobecność na 2 ćwiczeniach w semestrze. Nieobecność na 3 zajęciach, powoduje niezaliczenie przedmiotu i niedopuszczenie do egzaminu bez względu na powód nieobecności.

        4. Ćwiczenia niezaliczone z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć należy zaliczyć w formie ustalonej przez Kierownika Katedry w wyznaczonym przez niego terminie.

Wejściówki

         1. Zajęcia ćwiczeniowe poprzedzone są wejściówką, która obejmuje zagadnienia z bieżącego tematu.

         2. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy uzyskali co najmniej 60% z każdej wejściówki i zaliczyli wszystkie ćwiczenia.

         3. Studenci, którzy nie uzyskali 60% mają prawo do jednorazowej poprawy wejściówek. Poprawa odbędzie się w ostatnim tygodniu przed egzaminem i będzie obejmowała WSZYSTKIE tematy zajęć.

Zaliczenie i egzamin

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

 2. Egzamin końcowy ma formę testu złożonego z 50 pytań.

 3. Kryteria zaliczenia egzaminu ustalane są przez Kierownika Katedry po przeprowadzeniu testu, przy czym zakłada się, że wymagane jest co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście.

 4. Zastrzeżenia dotyczące pytań zawartych w teście można składać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) na adres Katedry w dniu przeprowadzenia testu.

 5. W przypadku nieobecności na egzaminie spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego egzaminu, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.

 6. W razie niezaliczenia egzaminu poprawkowego, na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny.


Stanowisko Katedry w sprawie ściągania na egzaminach

Ściąganie na egzaminach jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu Studiów WUM. Osoby aktywnie i biernie uczestniczące w tym procederze będą karane usunięciem z egzaminu z oceną niedostateczną. Dodatkowo Zakład wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec osób ściągających.

Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych Studentów, bądź korzystające w czasie egzaminu z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na egzaminy jest zabronione.

Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom egzaminu. Student jest zatem zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich odpowiedzi.

Kierownik Katedry obliguje Studentów i Egzaminatorów do ścisłego przestrzegania tych zasad.

 

Stanowisko Katedry w sprawie formy zaliczenia przedmiotu

Studenci, dla których język polski jest językiem obcym podlegają takim samym kryteriom oceny co Studenci polskojęzyczni i zdają kolokwia i egzamin w formie testu.