Regulamin 2019/2020

Organizacja zajęć

 1. Nauczanie Histologii i Embriologii odbywa się w formie objaśnień do ćwiczeń, ćwiczeń i wykładów.
 2. Obecność na ćwiczeniach i objaśnieniach jest obowiązkowa. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą traktowane jak nieobecność.
 3. Zajęcia rozpoczynają się objaśnieniami, które są obowiązkową częścią zajęć.
 4. Studenci przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest podany w „Programie zajęć”.
 5. Przygotowanie studentów do zajęć jest oceniane sprawdzianem wejściowym.
 6. W trakcie ćwiczeń studenci omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia oraz oglądają preparaty mikroskopowe, schematy i elektronogramy. Obrazy tkanek i narządów oglądanych pod mikroskopem należy narysować i opisać (legenda do rysunku) w zeszycie.
 7. Mikroskopy są rozmieszczone na stołach, lub wypożyczane pod zastaw legitymacji studenckiej. Po zakończeniu oglądania preparatów należy wyłączyć oświetlenie mikroskopu i przykryć mikroskop pokrowcem. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych preparatów, elektronogramów, mikroskopów lub ich części jest zabronione.

Zaliczenie zajęć

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w ćwiczeniach i objaśnieniach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
 2. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane ćwiczenie oraz wykonanie rysunków preparatów i ich poprawne opisanie.
 3. Dni, w których wyznaczono terminy  ćwiczeń i kolokwiów są dniami zajęć obowiązkowych.
 4. Dopuszcza się nieobecność na 2 ćwiczeniach w semestrze. Nieobecność na 3 zajęciach, powoduje niezaliczenie przedmiotu i niedopuszczenie do egzaminu bez względu na powód nieobecności.
 5. Ćwiczenia niezaliczone z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć należy zaliczyć w formie ustalonej przez Kierownika Katedry w wyznaczonym przez niego terminie.

Egzamin końcowy

 1. Egzamin z przedmiotu obejmuje treści objęte programem ćwiczeń i wykładów.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdanie wszystkich sprawdzianów przewidzianych programem.
 3. Terminy egzaminów są uzgadniane z Radą Pedagogiczną i nie podlegają zmianie.
 4. Egzamin ma formę testu składającego się z 50 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi w teście.
 5. W przypadku nieobecności na egzaminie spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego egzaminu, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.
 6. W razie niezaliczenia egzaminu poprawkowego, na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny.