Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2018/2019


Zaliczenie ćwiczeń – wejściówek.

Dopuszczenie do kolokwium (1 rok) lub egzaminu (2 rok)

  1.  Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student musi uzyskać minimum 60% całkowitej liczby punktów ze wszystkich wejściówek z zajęć, z określonego działu (histologia ogólna, embriologia, histologia szczegółowa).
  2. Jeżeli student nie osiągnął z wejściówek 60%, to musi zaliczyć wszystkie wejściówki z tematów, gdzie nie osiągnął 6-ciu punktów. Nieuzyskanie minimum 60% punktów z każdej, z poprawianych wejściówek skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium/egzaminu.

Informujemy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

  1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
  3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.