Zakres nauczania

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Kawiak J., Zabel M.  - Seminaria z Cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii, Elsevier Urban & Partner, 2014

     Kawiak J., Zabel M. Seminaria z Cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii, Urban & Partner, 2009

2. Alberts B. - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P.  - Podstawy biologii komórki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Regulska, Stanisz, Regulski - Indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej; Molekularne uwarunkowania mechanizmów działania nowoczesnych leków onkologicznych: Postępy Hig Med Dośw (online) 2012; 66; 855-867

4.  Pecorino L. - Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Edra Urban & Partner, 2018

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Allison L.A.,  Podstawy biologii molekularnej - rozdział 12, WUW 2009
 2. Goodman S., Medical Cell Biology, Academic Press 2007

 3. Albers B., Molecular Cell Biology, Garaldscience (najnowsze wydanie)

 4. Karp G., Cell and Molecular Biology, wydanie 6, Wiley 2010

 5. Cooper G., Hausman H., The cell – a molecular approach, Sinauer 2013

 6. Jóźwiak J. , Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych, edra Urban&Partner, Wrocław 2020

W ramach przedmiotu Cytofizjologia omawiana jest budowa komórki i organelli komórkowych, połączenia międzykomórkowe, podstawy molekularne mechanizmów regulujących cykl komórkowy, apoptozę i przekaźnictwo sygnałów. Studenci poznają również metody laboratoryjne wykorzystywane w badaniach tych zjawisk i w nowoczesnej diagnostyce molekularnej. Wykładane są także mechanizmy leżące u podstawy powstawania nowotworów oraz podstawy terapii komórkowej i genowej.

Cel nauczania:

 1. Przedstawienie procesów dotyczących regulacji różnicowania i funkcji poszczególnych komórek i ich populacji;

 2. Przedstawienie molekularnych mechanizmów procesu apoptozy i odbierania przez komórki sygnałów ze środowiska, przekazywania ich do wnętrza komórki i regulacji procesów wewnątrzkomórkowych;

 3. Przedstawienie mechanizmów cyklu komórkowego, mechanizmu kontrolującego proliferację komórek oraz skutki ich zaburzeń, często prowadzące do rozwoju nowotworów;

 4. Omówienie współczesnych poglądów na starzenie się komórek oraz wskazanie, dlaczego komórki nowotworowe uważane są za nieśmiertelne;

 5. Przedstawienie podstawowych metod histochemicznych i immunocytochemicznych stosowanych we współczesnej diagnostyce mikroskopowej;

 6. Przedstawienie metod konserwacji tkanek przeznaczonych do przeszczepiania w celach leczniczych i omówienie zachowania się takich przeszczepów w organizmie.

 7. Przedstawianie podstaw biologii molekularnej oraz podstawowych molekularnych metod badawczych wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce medycznej.