Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Program zajęć

CYTOFIZJOLOGIA - SEMINARIA I ĆWICZENIA

       1. Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych. Budowa i fizjologia cytoplazmy i błon komórkowych -   2, 3, 6 października

Fizjologia kompartymentu obłonionego w komórkach. Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych. Rybosomy, polisomy. Szlaki ezgocytozy i endocytozy. Interakcje między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową. Cytoszkielet. Cytofizjologia błon komórkowych. Budowa lipidów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych.  Tratwy lipidowe. Kaweole. Asymetria błony komórkowej. Transport substancji przez błony, ze szczególnym uwzględnieniem glukozy. Transportery ABC i zjawisko MDR. 

       2. Cytofizjologia jądra komórkowego. Budowa jądra komórkowego -  9, 10, 13 października 

Struktura chromatyny i jej modyfikacje-znaczenie w fizjologii komórki. Aktywność transkrypcyjna chromatyny. Tkankowo-specyficzne modyfikacje struktury chromatyny. Struktura chromosomów. Telomery.  Struktury jądrowe związane z obróbka RNA.  Zjawisko iRNA. Jąderko-struktura i funkcja. Otoczka jądrowa i transport jądrowo-cytozplazmatyczny. Procesy zachodzące w jądrze poprzedzające podział komórki.

       3. Komunikacja między komórkami. Przekazywanie sygnałów w komórce - 16, 17, 20 października

Typy komunikacji pomiędzy komórkami w organizmie i jej znaczenie. Odpowiedz komórek na bodźce z otoczenia. Receptory (wewnątrzkomórkowe, jonotropowe, metabotropowe, katalityczne), wtórne przekaźniki (cAMP, cGMP, Ca2+. IP3, DG i inne), czynniki transkrypcyjne (ogólne i specyficzne np. CREB, AP-1, NFkB).  Budowa i funkcja białek G. Receptorowe i niereceptorowe kinazy tyrozynowe Scr, Jak. Szlak kinaz MAP, Akt, PI3K. 

         4. Komórkowe mechanizmy przekazywania sygnałów. Praktyczne aspekty przekazywania sygnałów w komórkach. - 23, 24, 27 października

Szlaki przekazywanie sygnałów przez hormony, cytokiny, czynniki wzrostu oraz składniki macierzy międzykomórkowej. Szlaki aktywowane przez insulinę, hormony strydowe, tlenek azotu. Zaburzenia w transdukcji sygnałów w wybranych chorobach. Receptory i szlaki przekazywania sygnału, jako punkty uchwytu w terapii chorób.

         5. Proliferacja komórek. Regulacja cyklu komórkowego.  -  30, 31października, 3 listopada

Typy podziałów komórkowych: mitoza, mejoza. Cykl komórkowy. Budowa i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego. Kario i cytokineza. Cykliny i kinazy zależne od cyklin. Rola białek p 53, p21. pRb, Cdc25, Cdc6, kompleksu APC.  Mechanizmy działania leków hamujących podziały komórkowe.

          6. Starzenie się komórek. Śmierć komórki.  -  6, 7, 17 listopada

Starzenie replikacyjne komórek. Przedwczesne starzenie się komórek. Apoptoza, Nekroza, inne rodzaje śmierci komórek. Mechanizmy indukcji apoptozy. Szlaki egzekutorowe apopotozy. Kaspazy. Apoptoza bez indukcji kaspaz. Apoptoza fizjologiczna. Metody detekcji komórek w apoptozie. Indukcja apoptozy, jako strategia terapeutyczna.

          7. Różnicowanie komórek. Komórki macierzyste. -  13, 14, 24 listopada

Mechanizmy różnicowania komórek.  Geny uczestniczące w różnicowaniu komórek. Modyfikacje epigenetyczne. Różnicowanie komórkowe w przebiegu embriogenezy oraz zjawiska regeneracji tkanek w organizmie. Stopnie zróżnicowania komórek w organizmie. Komórki macierzyste. Komórki progenitorowe. Różnicowanie komórek macierzystych w organizmie.

          8. Komórki nowotworowe - Mechanizmy onkogenezy. Transformacja nowotworowa. -  20, 21 listopada

1 grudnia

,Mechanizmy ochronne przed transformacja nowotworowa. Zaburzenia ekspresji genów w rozwoju nowotworów. Rola p53, p21, Rb, onco mi-RNA. ATM/ATR, BRCA1/2.  Interferencja RNA. Przykłady transformacji nowotworowej na przykładzie siatkówczaka, raka jelita grubego, raka piesi, raka niedrobno komórkowego płuc, przewlekłej białaczki szpikowej.

          9. Komórki nowotworowe - Właściwości komórek nowotworowych. Wybrane zagadnienia biologii nowotworów.         -  27, 28 listopada, 8 grudnia

Zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych procesów w komórkach nowotworowych. Teorie rozwoju nowotworu. Teoria komórek macierzystych nowotworów. Progresja guza. Angiogeneza nowotworowa.  Specyfika oddziaływania komórek nowotworowych z macierzą międzykomórkową w kontekście tworzenia przerzutów. Komórkowe punkty działania leków przeciwnowotworowych w tym nowoczesna biologiczna terapia celowana, jako przykład wykorzystania wiedzy z zakresu cytofizjologii w praktyce klinicznej. 

        10. Medycyna regeneracyjna i bio-inżynieria tkankowa. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.-  4, 5, 15 grudnia

Typy komórek stosowanych w medycynie regeneracyjnej. Komórki macierzyste zarodkowe, somatyczne. Komórki zróżnicowane: autologiczne, izogeniczne (syngeniczne), allogeniczne, ksenogeniczne, pierwotne, wtórne.  Metody pozyskiwania komórek macierzystych. Zarodkowe komórki macierzyste. Indukowane komórki macierzyste. Klonowanie terapeutyczne.

       11. Metody hodowli komórek. Techniki badawcze stosowane w cytofizjologii. -    11, 12, 22 grudnia

Podstawy hodowli komórek na potrzeby badań medycznych i medycyny regeneracyjnej. Typy hodowli komórkowych. Zasady przeprowadzenia doświadczeń na komórkach in vitro. Postawy określania cytotoksyczego działania leków i związków chemicznych.  Podstawowe metody badań komórek w badaniach medycznych.

        12. Bankowanie komórek i tkanek na potrzeby medycyny. Kliniczne zastosowanie przeszczepów tkanek i komórek.  - 18, 19 grudnia, 12 stycznia 2018 r

Zasady bankowania komórek i tkanek. Uregulowania prawne w Polsce, Europie i na świecie.  Kwalifikacja dawców. Organizacja banków komórek i tkanek.  Rodzaje przeszczepów. Zasady współpracy pomiędzy jednostki klinicznymi a bankami komórek i tkanek. Produkty lecznicze terapii zawansowanej (ATMP) w bankach tkanek i komórek. Rodzaje rusztowań i zasiedlanie rusztowań komórkami. Przeszczep komórek i tkanek, jako punkt wyjścia w inżynierii tkankowej. Przeszczepy w medycynie regeneracyjnej.

 EGZAMIN,  I TERMIN  - 29 stycznia 2018                                                                                                      

CYTOFIZJOLOGIA -WYKŁADY      

  1. Cholesterol .  - 9, 13 października 
  2. Naprawa DNA -  16, 20 października
  3. Od Cricka do Crichtona - Metody badania DNA. - 23, 27 października
  4. Interferencja RNA  - 30 października, 3 listopada
  5. Proteasomy i ubikwityna w medycynie.  - 20, 24 listopada
  6. Rola cytokin w zdrowiu i chorobie. - 4, 8 grudnia
  7. Mitochondria, nie tylko maszyna do wytwarzania energii - 11, 15 grudnia
  8. Zjawisko transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej - 18, 22 grudnia 
  9. Mechanizmy reakcji zapalnych. - 8, 12 stycznia 2018r
  10. Przeciwciała monoklonalne - diagnostyka i klinika. - 15, 19 stycznia