Program zajęć

CYTOFIZJOLOGIA - SEMINARIA I ĆWICZENIA

       1. Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych. Budowa i fizjologia cytoplazmy i błon komórkowych- 5, 6, 7, 9 października

Fizjologia kompartymentu obłonionego w komórkach. Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych. Rybosomy, polisomy. Szlaki ezgocytozy i endocytozy. Interakcje między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową. Cytoszkielet. Cytofizjologia błon komórkowych. Budowa lipidów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych.  Tratwy lipidowe. Kaweole. Asymetria błony komórkowej. Transport substancji przez błony, ze szczególnym uwzględnieniem glukozy. Transportery ABC i zjawisko MDR. 

       2. Cytofizjologia jądra komórkowego. Budowa jądra komórkowego - 12, 13, 14, 16 października 

Struktura chromatyny i jej modyfikacje-znaczenie w fizjologii komórki. Aktywność transkrypcyjna chromatyny. Tkankowo-specyficzne modyfikacje struktury chromatyny. Struktura chromosomów. Telomery.  Struktury jądrowe związane z obróbka RNA.  Zjawisko iRNA. Jąderko-struktura i funkcja. Otoczka jądrowa i transport jądrowo-cytozplazmatyczny. Procesy zachodzące w jądrze poprzedzające podział komórki.

       3. Komunikacja między komórkami. Przekazywanie sygnałów w komórce - 19, 20, 21, 23 października

Typy komunikacji pomiędzy komórkami w organizmie i jej znaczenie. Odpowiedz komórek na bodźce z otoczenia. Receptory (wewnątrzkomórkowe, jonotropowe, metabotropowe, katalityczne), wtórne przekaźniki (cAMP, cGMP, Ca2+. IP3, DG i inne), czynniki transkrypcyjne (ogólne i specyficzne np. CREB, AP-1, NFkB).  Budowa i funkcja białek G. Receptorowe i niereceptorowe kinazy tyrozynowe Scr, Jak. Szlak kinaz MAP, Akt, PI3K. 

         4. Komórkowe mechanizmy przekazywania sygnałów. Praktyczne aspekty przekazywania sygnałów w komórkach. - 26.10 - 6.11

Szlaki przekazywanie sygnałów przez hormony, cytokiny, czynniki wzrostu oraz składniki macierzy międzykomórkowej. Szlaki aktywowane przez insulinę, hormony strydowe, tlenek azotu. Zaburzenia w transdukcji sygnałów w wybranych chorobach. Receptory i szlaki przekazywania sygnału, jako punkty uchwytu w terapii chorób.

         5. Proliferacja komórek. Regulacja cyklu komórkowego.  - 16, 17, 18, 20 listopada

Typy podziałów komórkowych: mitoza, mejoza. Cykl komórkowy. Budowa i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego. Kario i cytokineza. Cykliny i kinazy zależne od cyklin. Rola białek p 53, p21. pRb, Cdc25, Cdc6, kompleksu APC.  Mechanizmy działania leków hamujących podziały komórkowe.

          6. Starzenie się komórek. Śmierć komórki.  - 23, 24, 25, 27 listopada

Starzenie replikacyjne komórek. Przedwczesne starzenie się komórek. Apoptoza, Nekroza, inne rodzaje śmierci komórek. Mechanizmy indukcji apoptozy. Szlaki egzekutorowe apopotozy. Kaspazy. Apoptoza bez indukcji kaspaz. Apoptoza fizjologiczna. Metody detekcji komórek w apoptozie. Indukcja apoptozy, jako strategia terapeutyczna.

          7. Różnicowanie komórek. Komórki macierzyste. - 30 listopada, 1, 2, 4 grudnia

Mechanizmy różnicowania komórek.  Geny uczestniczące w różnicowaniu komórek. Modyfikacje epigenetyczne. Różnicowanie komórkowe w przebiegu embriogenezy oraz zjawiska regeneracji tkanek w organizmie. Stopnie zróżnicowania komórek w organizmie. Komórki macierzyste. Komórki progenitorowe. Różnicowanie komórek macierzystych w organizmie.

          8. Komórki nowotworowe - Mechanizmy onkogenezy. Transformacja nowotworowa. - 7, 8, 9, 11  grudnia

,Mechanizmy ochronne przed transformacja nowotworowa. Zaburzenia ekspresji genów w rozwoju nowotworów. Rola p53, p21, Rb, onco mi-RNA. ATM/ATR, BRCA1/2.  Interferencja RNA. Przykłady transformacji nowotworowej na przykładzie siatkówczaka, raka jelita grubego, raka piesi, raka niedrobno komórkowego płuc, przewlekłej białaczki szpikowej.

          9. Komórki nowotworowe - Właściwości komórek nowotworowych. Wybrane zagadnienia biologii nowotworów. - 7, 8, 9, 11  grudnia

Zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych procesów w komórkach nowotworowych. Teorie rozwoju nowotworu. Teoria komórek macierzystych nowotworów. Progresja guza. Angiogeneza nowotworowa.  Specyfika oddziaływania komórek nowotworowych z macierzą międzykomórkową w kontekście tworzenia przerzutów. Komórkowe punkty działania leków przeciwnowotworowych w tym nowoczesna biologiczna terapia celowana, jako przykład wykorzystania wiedzy z zakresu cytofizjologii w praktyce klinicznej. 

        10. Medycyna regeneracyjna i bio-inżynieria tkankowa. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.-  14, 15, 16, 18 grudnia

Typy komórek stosowanych w medycynie regeneracyjnej. Komórki macierzyste zarodkowe, somatyczne. Komórki zróżnicowane: autologiczne, izogeniczne (syngeniczne), allogeniczne, ksenogeniczne, pierwotne, wtórne.  Metody pozyskiwania komórek macierzystych. Zarodkowe komórki macierzyste. Indukowane komórki macierzyste. Klonowanie terapeutyczne.

       11. Metody hodowli komórek. Techniki badawcze stosowane w cytofizjologii. -    11, 12, 13, 15 stycznia 2021

Podstawy hodowli komórek na potrzeby badań medycznych i medycyny regeneracyjnej. Typy hodowli komórkowych. Zasady przeprowadzenia doświadczeń na komórkach in vitro. Postawy określania cytotoksyczego działania leków i związków chemicznych.  Podstawowe metody badań komórek w badaniach medycznych.

        12. Bankowanie komórek i tkanek na potrzeby medycyny. Kliniczne zastosowanie przeszczepów tkanek i komórek.  - 18, 19, 20, 22 stycznia 2021

Zasady bankowania komórek i tkanek. Uregulowania prawne w Polsce, Europie i na świecie.  Kwalifikacja dawców. Organizacja banków komórek i tkanek.  Rodzaje przeszczepów. Zasady współpracy pomiędzy jednostki klinicznymi a bankami komórek i tkanek. Produkty lecznicze terapii zawansowanej (ATMP) w bankach tkanek i komórek. Rodzaje rusztowań i zasiedlanie rusztowań komórkami. Przeszczep komórek i tkanek, jako punkt wyjścia w inżynierii tkankowej. Przeszczepy w medycynie regeneracyjnej.

 EGZAMIN,  I TERMIN  -  5.02.2021

                     II TERMIN - 19.02.2021

                                                                                               

CYTOFIZJOLOGIA - WYKŁADY      

WYKŁADY ONLINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

  1. Od Cricka do Crichtona - Metody badania DNA. - 16 października
  2. Przeciwciała monoklonalne - diagnostyka i klinika. - 23 października
  3. Cholesterol .  - 30 października 
  4. Naprawa DNA . -  20 listopada
  5. Interferencja RNA  - 27 listopada
  6. Proteasomy i ubikwityna w medycynie.  - 4 grudnia
  7. Rola cytokin w zdrowiu i chorobie. - 18 grudnia
  8. Mitochondria, nie tylko maszyna do wytwarzania energii - 8 stycznia
  9. Metaplazja i przekształcenie nabłonkowo-mezenchymalne - 15 stycznia 
  10. Mechanizmy reakcji zapalnych. - 22 stycznia