Program zajęć

CYTOFIZJOLOGIA - SEMINARIA I ĆWICZENIA

   OBJAŚNIENIA: poniedziałek - piątek - aula im. Prof. Ludwika Paszkiewicza

.

 

 

 

1.

Seminarium: Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych.

Ćwiczenie: Budowa i fizjologia cytoplazmy i błon komórkowych.

Fizjologia kompartymentu obłonionego w komórkach. Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych. Rybosomy, polisomy. Szlaki egzocytozy i endocytozy. Interakcje między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową. Cytoszkielet. Cytofizjologia błon komórkowych Budowa lipidów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych. Tratwy lipidowe. Kaweole. Asymetria błony komórkowej. Transport substancji przez błony, ze szczególnym uwzględnieniem glukozy. Transportery ABC i zjawisko MDR.

10, 11, 12, 14 października 

 

 

2.

Seminarium: Cytofizjologia jądra komórkowego.

Ćwiczenie: Budowa jadra komórkowego.

Struktura chromatyny i jej modyfikacje -znaczenie w fizjologii komórki. Aktywność transkrypcyjna chromatyny. Tkankowo-specyficzne modyfikacje struktury chromatyny. Struktura chromosomów. Telomery. Struktury jądrowe związane z obróbką RNA. Zjawisko iRNA. Jąderko – struktura i funkcja. Otoczka jądrowa i transport jądrowo-cytoplazmatyczny. Procesy zachodzące w jądrze poprzedzające podział komórki.    

 

17, 18, 19, 21 października

 

 

 3.

Seminarium: Komunikacja między  komórkami.

Ćwiczenie: Przekazywanie sygnałów w komórce.

Typy komunikacji pomiędzy komórkami w organizmie i jej znaczenie. Odpowiedź komórek na bodźce z otoczenia. Receptory (wewnątrzkomórkowe, jonotropowe, metabotropowe, katalityczne), wtórne przekaźniki (cAMP, cGMP, Ca2+, IP3, DG i inne) czynniki transkrypcyjne (ogólne i specyficzne np. CREB, AP-1, NFkB). Budowa i funkcja białek G. Receptorowe i niereceptorowe kinazy tyrozynowe Scr, Jak. Szlak kinaz MAP, Akt, PI3K.

24, 25, 26, 28 października

 

 

4.

Seminarium: Komórkowe mechanizmy przekazywania sygnałów.            

Ćwiczenie: Praktyczne aspekty przekazywania sygnałów w komórkach.

Szlaki przekazywania sygnałów przez hormony, cytokiny, czynniki wzrostu oraz składniki macierzy międzykomórkowej. Szlaki aktywowane przez insulinę, hormony sterydowe , tlenek azotu. Zaburzenia w transdukcji sygnałów w wybranych chorobach. Receptory i szlaki przekazywania sygnału, jako punkty uchwytu w terapii chorób.    

 

4 !!!, 7, 8, 9, listopada 

 

 

5.

Seminarium: Proliferacja komórek.

Ćwiczenie: Regulacja cyklu komórkowego.

Typy podziałów komórkowych: mitoza, mejoza. Cykl komórkowy. Budowa i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego. Kario i cytokineza. Cykliny i kinazy zależne od cyklin. Rola białek p53, p21, pRb, Cdc25, Cdc6, kompleksu APC. Mechanizmy działania leków hamujących podziały komórkowe.

14, 15, 16, 18 listopada 

 

 

 

6.

Seminarium: Starzenie się komórek.

Ćwiczenie: Śmierć komórki.

Starzenie replikacyjne komórek. Przedwczesne starzenie się komórek. Apoptoza, Nekroza, inne rodzaje śmierci komórek.  Mechanizmy indukcji apoptozy. Szlaki egzekutorowe apoptozy. Kaspazy.. Apoptoza bez indukcji kaspaz.  Apoptoza fizjologiczna. Metody detekcji komórek w apoptozie. Indukcja apoptozy, jako strategia terapeutyczna.                                             

21, 22, 23, 25 listopada

 

 

7.

Seminarium: Różnicowanie komórek.

Ćwiczenie: Komórki macierzyste.

Mechanizmy różnicowania komórek. Geny uczestniczące w różnicowaniu komórek. Modyfikacje epigenetyczne. Różnicowanie komórkowe w przebiegu embriogenezy oraz zjawiska regeneracji tkanek w organizmie. Stopnie zróżnicowania komórek w organizmie. Komórki  macierzyste. Komórki progenitorowe. Różnicowanie komórek macierzystych w organizmie.                                

28, 29, 30 listopada

2 grudnia

 

 

8.

Seminarium: Komórki nowotworowe – Mechanizmy onkogenezy.

Ćwiczenie: Transformacja nowotworowa.

Mechanizmy ochronne przed transformacją nowotworową. Zaburzenia ekspresji genów w rozwoju nowotworów. Rola p53, p21, Rb, onco mi-RNA. ATM/ATR, BRCA1/2. Interferencja RNA. Przykłady transformacji nowotworowej na przykładzie siatkówczaka, raka jelita grubego, raka piersi, raka niedrobno komórkowego płuc, przewlekłej białaczki szpikowej.

5, 6, 7, 9 grudnia

 

 

9.

Seminarium: Komórki nowotworowe – Właściwości komórek nowotworowych.

Ćwiczenie:  Wybrane zagadnienia biologii nowotworów.

Zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych procesów w komórkach nowotworowych. Teorie rozwoju nowotworu. Teoria komórek macierzystych nowotworów. Progresja guza. Angiogeneza nowotworowa. Specyfika oddziaływania komórek nowotworowych z macierzą międzykomórkową w kontekście tworzenia przerzutów. Komórkowe punkty działania leków przeciwnowotworowych w tym nowoczesna biologiczna terapia celowana.

12, 13, 14, 16 grudnia

 

 

10.

Seminarium: Medycyna regeneracyjna i bio-inżynieria tkankowa.

Ćwiczenie: Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.

Typy komórek stosowanych w medycynie regeneracyjnej. Komórki macierzyste zarodkowe, somatyczne. Komórki zróżnicowane: autologiczne, izogeniczne (syngeniczne), allogeniczne, ksenogeniczne, pierwotne, wtórne. Metody pozyskiwania komórek macierzystych. Zarodkowe komórki macierzyste. Indukowane komórki macierzyste. Klonowanie terapeutyczne. Terapia komórkowa i jej możliwości w leczeniu chorób.

9, 10, 11, 13 stycznia

 

11.

Metody hodowli komórek. Techniki badawcze stosowane w cytofizjologii.

Podstawy hodowli komórek na potrzeby badań medycznych i medycyny regeneracyjnej. Typy hodowli komórkowych. Zasady przeprowadzenia doświadczeń na komórkach in vitro . Podstawy określania cytotoksycznego działania leków i związków chemicznych. Podstawowe metody badań komórek w badaniach medycznych.

16, 17, 18, 20 stycznia

 

 

12.

Bankowanie komórek i tkanek na potrzeby medycyny. Kliniczne zastosowanie przeszczepów tkanek i komórek.                                         

Zasady bankowania komórek i tkanek. Uregulowania prawne w Polsce, Europie i na świecie. Kwalifikacja dawców. Organizacja banków komórek i tkanek. Rodzaje przeszczepów. Zasady współpracy pomiędzy jednostkami klinicznymi a bankami komórek i tkanek. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP) w bankach tkanek i komórek. Rodzaje rusztowań i zasiedlanie rusztowań komórkami. Przeszczep komórek i tkanek, jako punkt wyjścia w inżynierii tkankowej. Przeszczepy w medycynie regeneracyjnej.      

23, 24 25, 27 stycznia

 EGZAMIN,  I TERMIN   02-03.02.2023

                     II TERMIN 16-17.02.2023

                                                                                               

CYTOFIZJOLOGIA - WYKŁADY  

1

OD CRICKA DO CRICHTONA - METODY BADANIA DNA

online na platformie TEAMS, kod: ju0zhfk

14 października  

2

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE -  DIAGNOSTYKA I KLINIKA 

21 października  

3

CHOLESTEROL

28 października

4

NAPRAWA DNA   

4 listopada  

5

INTERFERENCJA  RNA     ONLINE

18 listopada  

6

PROTEASOMY I UBIKWITYNA W MEDYCYNIE

2 grudnia  

7

ROLA CYTOKIN W ZDROWIU I CHOROBIE

20 stycznia

8

MITOCHONDRIA, NIE TYLKO MASZYNA DO WYTWARZANIA ENERGII

16 grudnia    

9

METAPLAZJA i PRZEKSZTAŁCENIE  NABŁONKOWO-MEZENCHYMALNE

13 stycznia  

10

MECHANIZMY REAKCJI ZAPALNYCH

27 stycznia