Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Przeniesienie oceny z przedmiotu

W związku z różnicami programowymi pomiędzy kierunkiem lekarskim i lekarsko-dentystycznym, Studenci, którzy zdali egzamin z przedmiotu na jednym z tych kierunków i ubiegają się o przepisanie oceny na poczet studiów na drugim kierunku, zobowiązani są zdać kolokwium. Kolokwium to obejmuje swoim zakresem treści nieobjęte kursem z którego Student otrzymał ocenę, o której przepisanie się ubiega. Warunkiem przepisania oceny jest zdanie kolokwium co najmniej na poziomie oceny uzyskanej z tego egzaminu. W razie niespełnienia tych wymagań Student ma prawo ubiegać się o zgodę na przystąpienie do egzaminu końcowego bez konieczności odbywania zajęć z przedmiotu.