Przeniesienie oceny z przedmiotu

W związku z różnicami programowymi pomiędzy kierunkiem lekarskim i lekarsko-dentystycznym, Studenci, którzy zdali egzamin z przedmiotu na jednym z tych kierunków i ubiegają się o przepisanie oceny na poczet studiów na drugim kierunku, zobowiązani są zdać kolokwium. Kolokwium to obejmuje swoim zakresem treści nieobjęte kursem z którego Student otrzymał ocenę, o której przepisanie się ubiega. Warunkiem przepisania oceny jest zdanie kolokwium co najmniej na poziomie oceny uzyskanej z tego egzaminu. W razie niespełnienia tych wymagań Student ma prawo ubiegać się o zgodę na przystąpienie do egzaminu końcowego bez konieczności odbywania zajęć z przedmiotu.