EMBRIOLOGIA

Regulamin zajęć z Embriologii dla studentów Położnictwa WNoZ – 2019/2020

Organizacja zajęć

 1. Nauczanie Embriologii odbywa się w formie ćwiczeń i wykładów.
 2. Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą traktowane jak nieobecność.
 3. Ćwiczenia rozpoczynają się objaśnieniami, które są obowiązkową częścią ćwiczeń.
 4. Studenci przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest podany w „Programie zajęć”.
 5. Przygotowanie studentów do zajęć może być oceniane sprawdzianem wejściowym.
 6. W trakcie ćwiczeń studenci omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia oraz oglądają preparaty mikroskopowe. Obrazy tkanek i narządów oglądanych pod mikroskopem należy narysować i opisać (legenda do rysunku) w zeszycie.
 7. Mikroskopy są wypożyczane pod zastaw legitymacji studenckiej. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych preparatów, mikroskopów lub ich części jest zabronione.

Zaliczenie zajęć

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
 2. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest znajomość materiału przewidzianego na dane ćwiczenie oraz wykonanie rysunków preparatów i ich poprawne opisanie.
 3. Dni, w których wyznaczono terminy wykładów i ćwiczeń są dniami zajęć obowiązkowych.
 4. Dopuszcza się nieobecność na 1 wykładzie i 1 ćwiczeniu. Nieobecność na 2 ćwiczeniach powoduje niezaliczenie przedmiotu i niedopuszczenie do kolokwium bez względu na powód nieobecności.
 5. Ćwiczenia niezaliczone z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć należy zaliczyć w formie ustalonej przez kierownika Katedry, w wyznaczonym przez niego terminie. Dotyczy to również zajęć odwołanych przez władze Uczelni.

Zaliczenie przedmiotu (kolokwium na prawach egzaminu)

 1. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
 2. Kolokwia w pierwszym i drugim terminie mają formę testów. Testy kolokwialne są złożone z 50 pytań.
 3. Kryteria zaliczenia kolokwium ustalane są przez kierownika Katedry po przeprowadzeniu testu, przy czym zakłada się, że nie są one niższe niż:
  • 60% prawidłowych odpowiedzi.
 1. Zastrzeżenia dotyczące pytań zawartych w teście należy składać drogą elektroniczną (e-mail) na adres Katery w dniu przeprowadzenia testu.
 2. W przypadku nieobecności na kolokwium spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego kolokwium, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.
 3. Kolokwium na prawach egzaminu można zdawać dwukrotnie. W razie niezaliczenia kolokwium poprawkowego, na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć kolokwium w terminie komisyjnym.

Stanowisko Katedry w sprawie ściągania

Ściąganie na egzaminach i kolokwiach jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu studiów WUM. Osoby aktywnie i biernie uczestniczące w tym procederze będą karane usunięciem z zaliczenia z oceną niedostateczną. Dodatkowo Katedra wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec osób ściągających.

Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych studentów, bądź korzystające w czasie zaliczenia testowego z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na zaliczenia jest zabronione.

Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom testu. Student jest zatem zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich odpowiedzi.

Kierownik Katedry obliguje studentów i egzaminatorów do ścisłego przestrzegania tych zasad.