Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

REGULAMIN ZAJĘĆ Z HISTOLOGII DLA STUDENTÓW CKP WUM ODDZIAŁU ANALITYKI MEDYCZNEJ

Rok akademicki 2015/201

Organizacja zajęć

 1. Ćwiczenia rozpoczynają się częścią seminaryjną, na której obecność jest obowiązkowa.
 2. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą traktowane jak nieobecność.
 3. Studenci przystępują do ćwiczeń przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest podany w Programie Zajęć.
 4. W trakcie ćwiczeń Studenci dyskutują z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia oraz omawiają preparaty mikroskopowe, schematy i elektronogramy.
 5. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane ćwiczenie.

 

Obecność na zajęciach

 1. Dni w których wyznaczono termin  ćwiczeń i kolokwiów są dniami zajęć obowiązkowych.
 2. Dopuszcza się nieobecność na 2 zajęciach w semestrze. Nieobecność na 3 zajęciach powoduje niezaliczenie semestru i niedopuszczenie do kolokwium.
 3. Zajęcia niezaliczone z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć należy zaliczyć w formie ustalonej z prowadzącym ćwiczenia nie później niż do dnia poprzedzającego kolokwium.

Zaliczenie i egzamin

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
 2. Egzamin końcowy.
 • Egzamin ma  formę testu złożonego z 50 pytań.
 • Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.
 • W wyjątkowych przypadkach kryteria zaliczenia testu  mogą zostać zmienione przez Kierownika Katedry.
 1. W przypadku nieobecności na egzaminie spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, Student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego egzaminu, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.
 2. Drugi termin egzaminu, również w formie testu, odbywa się w sesji poprawkowej.
 • Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.
 • W wyjątkowych przypadkach kryteria zaliczenia testu mogą zostać zmienione przez Kierownika Katedry.
 1. W razie niezaliczenia  egzaminu poprawkowego, na wniosek Studenta, Dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny.