Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Zakres nauczania

LITERATURA

 1. Kawiak J., Zabel M. Seminaria z Cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii, Urban & Partner, 2009.

 2. Alberts B. - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. Podstawy biologii komórki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.

 3. Regulska, Stanisz, Regulski – Indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej; Molekularne uwarunkowania mechanizmów działania nowoczesnych leków onkologicznych: Postępy Hig Med Dośw (online) 2012; 66; 855-867

 4. Allison L.A.,  Podstawy biologii molekularnej - rozdział 12, WUW 2009

 5. Goodman S., Medical Cell Biology, Academic Press 2007

 6. Albers B., Molecular Cell Biology, Garaldscience (najnowsze wydanie)

 7. Karp G., Cell and Molecular Biology, wydanie 6, Wiley 2010

 8. Cooper G., Hausman H., The cell – a molecular approach, Sinauer 2013

W ramach przedmiotu Cytofizjologia omawiana jest budowa komórki i organelli komórkowych, połączenia międzykomórkowe, podstawy molekularne mechanizmów regulujących cykl komórkowy, apoptozę i przekaźnictwo sygnałów. Studenci poznają również metody laboratoryjne wykorzystywane w badaniach tych zjawisk i w nowoczesnej diagnostyce molekularnej. Wykładane są także mechanizmy leżące u podstawy powstawania nowotworów oraz podstawy terapii komórkowej i genowej.

Cel nauczania:

 1. Przedstawienie procesów dotyczących regulacji różnicowania i funkcji poszczególnych komórek i ich populacji;

 2. Przedstawienie molekularnych mechanizmów procesu apoptozy i odbierania przez komórki sygnałów ze środowiska, przekazywania ich do wnętrza komórki i regulacji procesów wewnątrzkomórkowych;

 3. Przedstawienie mechanizmów cyklu komórkowego, mechanizmu kontrolującego proliferację komórek oraz skutki ich zaburzeń, często prowadzące do rozwoju nowotworów;

 4. Omówienie współczesnych poglądów na starzenie się komórek oraz wskazanie, dlaczego komórki nowotworowe uważane są za nieśmiertelne;

 5. Przedstawienie podstawowych metod histochemicznych i immunocytochemicznych stosowanych we współczesnej diagnostyce mikroskopowej;

 6. Przedstawienie metod konserwacji tkanek przeznaczonych do przeszczepiania w celach leczniczych i omówienie zachowania się takich przeszczepów w organizmie.

 7. Przedstawianie podstaw biologii molekularnej oraz podstawowych molekularnych metod badawczych wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce medycznej.